ฟรี
  • โรงเรียนบ้านสระบัว ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    137 หมู่ 7 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4

  • โรงเรียนบ้านสระบัว ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    137 หมู่ 7 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระบัว  ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๑๓๗  หมู่ ๗   บ้านสระบัว   ตำบลพรสำราญ     
อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๙๐โทรศัพท์  ๐๘๔-๔๗๘๕๑๒๓ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔ กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๓  
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖
เนื้อที่  ๙ ไร่  ๑ งาน ๙๔  ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา ได้แก่
หมู่ที่  ๗ บ้านสระบัว  และหมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนเมือง